ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА
В ИЗДАНИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ

1. Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между Информационна агенция БЛИЦ ЕООД /наричано за краткост Издателството/ и рекламодателите, възлагащи публикуването на рекламни материали в сайтовете и вестниците на Издателството

2. Настоящите Общи условия са задължителни за Информационна агенция БЛИЦ и клиентите на Издателството, в това число рекламодателите, рекламните и медия агенции. Последните удостоверяват съгласието си с Общите условия със сключването на индивидуален писмен договор. В случай, че към датата на възлагане на публикуване на конкретен рекламен материал договорът по предходното изречение не е сключен, с възлагането за публикуване на съответния рекламен материал рекламодателят или агенцията се съгласява и приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

3. Рекламата в сайтовете на Издателството се осъществява чрез разполагане на рекламен банер или рекламен текст със съответните размери в зависимост от избраната позиция.

4. Излъчването на реклама в медиите на Издателството става въз основа на заявка/медия план.
За сайтовете за всяка отделна рекламна кампания се посочват:
– Име на сайта, в който се излъчва кампанията;
– Рекламен формат;
– Срок на кампанията;
– Брой импресии за срока на кампанията.
– Цена на кампанията.

За вестниците за всяка отделна рекламна кампания се посочват:
– Име на вестника, в който ще се публикува рекламата;
– Размер, цветност, позиция на рекламното каре;
– Дати на публикациите;
– Цена на кампанията.

5. Цената на публикуваната реклама в медиите на Издателството се изчислява на базата Тарифата за реклама за съответната медия.

6. Срокът за потвърждаване на медиа план, изготвен от Издателството, от страна на рекламодателя е до 3 (три ) работни дни след изпращането му.

7. Медиа плановете се приемат не по-късно от 2 (два) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите. Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на Издателството, в случай че са налице свободни ресурси.

8. Срок за подаване на рекламните материали.
8.1.Рекламните материали за сайтовете се подават 24 часа преди стартиране на кампанията, а материалите за всички видове нестандартни кампании – минимум 3 дни преди старта на кампанията.
8.2. Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително проверени и одобрени преди публикуването им на сайта.
8.3.В случай, че Рекламодателят пожелае да се използват допълнителни кодове за следене на статистиката, следва предварително да информира Издателството, за да се извършат допълнителни технически настройки.
8.4.Обект на проверката са техническите изисквания към банерите и тяхното съдържание. В случай, че рекламните материали не отговарят на изискванията, Издателството си запазва правото да отложи кампанията до отстраняване на проблема.
8.5.Издателството си запазва правото да тества всички подадени за публикуване банери и да отказва тези, които предизвикват затруднения и проблеми за правилното функциониране на сайта.
8.6. Издателството има право да откаже изпълнението на дадена заявка и реклама, ако съдържанието ѝ противоречи на закони и други нормативни актове.

9. Отчитане на кампании в сайтовете на Издателството
9.1. Отчитането на реализираните импресии и кликове се основава на официалните данни от банер системата на Издателството, а именно – Ad Ocean, предоставен от Gemius. 9.2. Издателството не се ангажира с резултати от други системи, освен рекламния софтуер, упоменат в т. 9.1., който се приема за официален за кампанията.
9.3.Издателството не носи отговорност за технически проблеми с рекламни кампании, излъчвани с външен код, както и когато писмено не е уведомен за промяна по него.

10. Публикуване на PR статия (прес съобщения и новини)
10.1. PR статии (прес съобщения и новини) се публикуват в сайта след предварително одобрение от страна на Издателството. Клиентът декларира и гарантира, че е уредил всички права върху текстовете и снимките, които са подадени за публикуване в сайтовете на ИА Блиц, вкл. Авторски и сродни права, права на интелектуална собственост и др.
10.2. В случай на претенции на трети страни към ИА Блиц за нарушени авторски и сродни права, лични права, права на интелектуалната собственост и пр. чрез публикуван ПР материал, предоставен от Клиента, то Клиентът се задължава да ги удовлетвори изцяло, ако се окажат основателни.
10.3. Издателството има право да откаже публикации, които:
– не отговарят на техническите изисквания;
– – като съдържание, произход или оформление противоречат на закони и нормативни актове.
11. Неустойки
11.1.При непълно или неточно реализиране на дадена заявка в рамките на заявения период на кампанията Издателството компенсира пропуснатите излъчвания с утежнение от 20%. 11.2.При прекратяване на вече стартирала кампания, Рекламодателят заплаща на Издателството цялото изразходвано до момента количество импресии, дори то да надхвърля заявеното по медиа план, както и неустойка в размер на 20% от брутната сума на нереализираната част от заявката.
11.3.При намаляване бюджета на предварително одобрена заявка на вече стартирала кампания, Издателството има право да получи от Рекламодателя неустойка в размер на 20% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.
11.4. При отказ от страна на Рекламодателя на вече одобрена заявка, Издателството има право да получи от Рекламодателя неустойка в размер на 20% от брутната стойност на
рекламната кампания, освен ако отказът не е постъпил в Издателството до 3 (три) дни преди датата на първото излъчване.

12. Цени и условия за плащане
12.1. Минимална цена за заявка:
За сайтовете – 500 лв. без включен ДДС.
За вестниците – 200 лв. без включен ДДС.
12.2. Заплащането на рекламната кампания се извършва по банков път, преди стартиране на рекламната кампания, освен ако в договора за реклама не е договорена друга схема за плащане. Всички цени в тарифните планове са без включен ДДС.

13. Отстъпки
Скала за изчисляване на клиентски отстъпки

Размер на брутен бюджет в лв. Отстъпка
3000 – 5000 5%
5001 – 15000 10%
15 001-25000 12%
25 001-40000 15%
40001-60 000 18%
60001-80 000 20%
80001-100000 22%
над 100 000 25%

Допълнителни отстъпки:
Кросмедийна отстъпка:
– при реклама в 2 издания – 5%;
– при реклама в 3 и повече издания – 10%.
Агенционна отстъпка – 15%
Утежнения:
Политическа реклама: +50%
Геотаргетиране: + 20 %
Таргетиране по часови зони: + 20 %
Забележка:
Посочените отстъпки не важат за рекламни кампании, планирани на база специални оферти и проекти.

14. Други разпоредби
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.